Nieuws

Onbedwelmd slachten onder voorwaarden mogelijk

Religieuze organisaties hebben met de slachterijen en vleesverwerkende bedrijven en de overheid een convenant gesloten wat slachten volgens religieuze riten mogelijk maakt. Nieuwe afspraken moeten zorgen dat de aantasting van het dierenwelzijn bij de slacht zo gering mogelijk is.

Convenant in plaats van wetgeving

Het wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren (PVVD) dat onverdoofd (onbedwelmd) ritueel slachten verbiedt werd op 26 juni 2011 met een grote Kamermeerderheid aangenomen. Bij de daarop volgende behandeling in de Eerste Kamer in december bleek er echter geen meerderheid te zijn voor de voorgestelde wet. In een brief aan de Eerste Kamer kondigde staatssecretaris Bleker van EL&I aan dat er gewerkt ging worden aan een convenant tussen de betrokken partijen, dat wil zeggen vertegenwoordigers van slachthuizen, religieuze organisaties, wetenschap en dierenbeschermingsorganisaties. Dit convenant was begin juni klaar.

Inhoud convenant

Bij het opstellen van het convenant waren naast EL&I zijn het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK), het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) en de Vereniging van Slachterijen en Vleesverwerkende bedrijven (VSV) betrokken. De afspraken in het convenant hebben vooral betrekking op de gang van zaken bij het slachten. Zo moeten dieren binnen 40 seconden na het aanbrengen van de halssnede bewusteloos zijn. Voor het vaststellen van de bewusteloosheid geeft het convenant richtlijnen. Verder bevat het convenant ten behoeve van het waarborgen van het dierenwelzijn ook regels voor het beoordelen van de geschiktheid van het dier, de fixatie tijdens het slachten, het gebruik van het mes en het toezicht. In het convenant is ook afgesproken dat de betrokken partijen regels gaan opstellen voor de opleiding van de betrokken slachters.

Wetenschappelijke commissie

In het convenant is ook de rol van een wetenschappelijke adviescommissie ‘onbedwelmd slachten volgens religieuze riten’ opgenomen. Deze zal onderzoek (laten) verrichten naar met name dierenwelzijnsaspecten van het slachten zoals vaststellen van criteria voor geschiktheid, mogelijkheden om het aantal dieren dat binnen de vastgestelde tijd het bewustzijn verliest te verhogen en optimalisatie van de handelingen rondom het slachten. Het voorzitterschap van deze commissie was omstreden. De beoogde voorzitter van de commissie, Prof. Dr. Ludo Hellebrekers, was volgens het NIK geen geschikte voorzitter omdat hij eerder als standpunt naar voren heeft gebracht dat de discussie over ritueel slachten over dierenwelzijn gaat. Volgens Hellebrekers gaat het dus niet over vrijheid van godsdienst of over de interpretatie van religieuze voorschriften. Voor het NIK was dit een breekpunt in de onderhandelingen over het convenant. Staatssecretaris Bleker van EL&I heeft vervolgens voorgesteld de bijeenkomsten van de wetenschappelijke commissie zelf te gaan voorzitten. Hellebrekers blijft wel echter wel de formele voorzitter. Voor het NIK was dit voldoende om het convenant te aanvaarden.

Wonderlijke werkwijze

De oorspronkelijke indiener van het wetsvoorstel, Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren, noemt de werkwijze van staatssecretaris Bleker wonderlijk. Op 12 juni debatteert de Eerste Kamer met de staatssecretaris over het convenant. Thieme kondigt aan op die dag met de Eerste Kamer in tweede termijn te debatteren over haar oorspronkelijke wetsvoorstel.(Bron foto: Shutterstock)