Nieuws

Op weg naar kringlooplandbouw en een duurzame veehouderij

Samenvatting
  • Onderwerp
    Dierenwelzijn, Kringlooplandbouw, Duurzaamheid
  • Interessant voor
    Veehouder
Bekijk de bronnen
Om te komen tot een toekomstbestendige veehouderij hebben sectoren, ketenpartijen en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) afspraken gemaakt, gebundeld in het programma Duurzame Veehouderij. Het programma kent drie onderdelen: Inspireren en experimenteren, verbeteren van de condities om te verduurzamen, en concrete stappen door de sectoren zelf.

In het Realisatieplan van haar visie “Waardevol en verbonden” heeft de minister aangekondigd de Tweede Kamer nader te informeren over haar aanpak om de veehouderij verder te verduurzamen.

Inspireren en experimenteren

In de omslag naar kringlooplandbouw lopen vernieuwers voorop. Zij hebben al stappen richting verduurzaming gezet en laten zien wat er kan. Dit is een inspiratie voor andere ondernemers. Om vernieuwers meer ruimte te geven stelt de minister innovatie- en experimenteerruimte beschikbaar en kijkt zij naar de mogelijkheden om wet- en regelgeving te vereenvoudigen. Bijvoorbeeld in Noord-Nederland, waar in acht gebieden initiatieven worden ontwikkeld ter bevordering van onder meer de biodiversiteit, het landschap en het verdienvermogen van de boeren.

Verduurzamen

Het is belangrijk dat de condities om te verduurzamen optimaal zijn, zodat de veehouder met vertrouwen een volgende stap richting verduurzaming en kringlooplandbouw kan zetten. Zo zal de weg naar kringlooplandbouw alleen slagen als de boer de nodige investeringen kan opbrengen en terugverdienen. Economisch gezond kunnen werken, een goed inkomen verdienen en waardering krijgen voor hun werk zijn daarbij essentieel. De verduurzaming van de veehouderij is een omslag voor alle schakels in de keten, inclusief de consument. Boeren kunnen alleen verduurzamen als er voldoende vraag is naar duurzame producten.

Sectorplannen

Ook de sectoren hebben in samenwerking met ketenpartijen plannen gemaakt om een versnelling naar een duurzame veehouderij en het sluiten van kringlopen te realiseren. Zo gaat de varkenssector aan de slag met het ontwikkelen van nieuwe stallen die zorgen voor een vermindering van de uitstoot van ammoniak, broeikasgassen en geur. De melkveesector werkt onder andere toe naar meer gebruik van voer van eigen grond. Ook gaat deze sector aan de slag met een plan om de uitstoot van ammoniak verder te verminderen. Dat is een urgente opgave, ook om de stikstofproblematiek aan te pakken. De pluimveesector gaat onder andere aan de slag om de uitstoot van fijnstof te verminderen. De geiten- en kalversector zetten dierenwelzijn en diergezondheid hoog op de agenda.

(Bron foto: Vleeskalveren_Marko Ruis)