Nieuws

Oppositiepartijen willen weidegang verplichten

Deze week dienden de Socialistische Partij (SP), GroenLinks en D66 een initiatiefnota in om weidegang te verplichten. Steeds meer koeien staan permanent op stal en de partijen willen die ontwikkeling keren.

Afname weidegang

De initiatiefnota is opgesteld door Henk van Gerven (SP), Rik Grashoff (GroenLinks) en Fatma Koser Kaya (D66). Ze stellen dat de huidige situatie met 30 procent van de koeien op stal onwenselijk is. In 2001 en in 2006 liep nog, respectievelijk, 90 en 83 procent van de koeien buiten. Vorig jaar nog maar 68 procent. "De kans is reëel dat, zonder tegenmaatregelen, het aantal koeien op stal de komende jaren flink zal toenemen. De melkveehouderij staat aan de vooravond van een schaalsprong.", aldus de indieners van de nota. Door de afschaffing van het melkquotum in april dit jaar en door de nieuwe mestwetgeving staat de poort voor uitbreiding open. Het aantal melkkoeien in 2014 was met 1,61 miljoen het hoogste in tenminste vijftien jaar. De initiatiefnemers: "Als we niet willen dat de melkveehouderij in een nieuwe bio-industrie verandert, moeten we nu ingrijpen."

Convenant weidegang

LTO bestrijdt de beeldvorming dat steeds meer melkkoeien het hele jaar op stal zouden staan. Het percentage weidegang lag vorig jaar op 77,8 procent. Voorts noemt LTO het in 2012 afgesloten Convenant Weidegang, waaraan 63 partijen in de zuivelketen zich hebben verbonden. Doelstelling ervan is het behoud van weidegang op het niveau van 2012, toen 81,2 procent van de bedrijven een vorm van weidegang toepaste. Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische zaken, die met de sector het convenant heeft gesloten, vindt tot nu toe een wettelijke verplichting te ver gaan. Dijksma vreest dat boeren met veel koeien en weinig grond failliet gaan.

Verplichte weidegang

Oppositiepartijen D66, GroenLinks en SP geloven niet in dit convenant. "Polderen in de landbouwsector leidt niet tot fundamentele verandering."Wat Dijksma nu doet, is veel te vrijblijvend." Ze stellen dat weidegang in de Wet Dieren opgenomen moet worden en dat aan artikel 2.2 (dan wel een onderliggende AMvB) wordt toegevoegd dat het natuurlijk gedrag van koeien niet dient te worden beperkt door het onthouden van de mogelijkheid tot weidegang. In de initiatiefnota is verder te lezen: "Controle van weidegang is in principe niet ingewikkeld. Reeds nu is bekend bij de melkcoöperaties welke toeleveranciers weidemelk leveren en welke niet. Daarbij is het voor een kenner goed te zien of een grasland deels wordt beweid of permanent wordt gemaaid. De NVWA kan controle hierop meenemen in reguliere controles."

Voor boeren met een klein huiskavel kan een uitzonderingsbepaling nader uitgewerkt worden, waarbij koeien bij toerbeurt geweid kunnen worden en waarbij het aantal dagen uitgebreid wordt door het weideseizoen te verlengen. Voor bestaande gevallen waar helemaal geen weidegang mogelijk is, kan ontheffing verleend worden. Deze ontheffingshouders komen niet meer in aanmerking voor nieuwe vergunningen voor uitbreidingen of verbouwingen, tenzij weidegang hiermee mogelijk wordt gemaakt

De nota wordt eerst besproken in de Tweede Kamer. Dan zal blijken of staatssecretaris Dijksma alsnog iets voelt voor een wettelijke plicht.

(Bron foto: Shutterstock)