Nieuws

Percentage integraal duurzame stallen licht gestegen

De overheid vindt het van belang dat het aantal duurzame stallen toeneemt. De monitor integraal duurzame stallen laat zien dat op 1 januari 2017 in Nederland 13,6% van alle stallen integraal duurzaam is, ten opzichte van 13% een jaar eerder.

Het percentage ligt iets onder de voor 2016 gesteld ambitie van de Rijksoverheid dat minimaal 14% van de rundvee-, varkens- en pluimveestallen integraal duurzaam is.

Duurzame stallen

Het percentage duurzame stallen loopt uiteen van 8% in de rundveehouderij tot 27% in de varkenshouderij en 33,4% in de pluimveehouderij. Op basis van het aantal dierplaatsen blijkt dat 19,1% van het rundvee, 40,6% van de varkens en 41% van het pluimvee integraal duurzaam gehouden wordt. Het gaat om stallen en houderijsystemen die het dierenwelzijn extra verbeteren door het toepassen van maatregelen die verder gaan dan de wettelijke welzijnsnormen en die daarnaast tenminste voldoen aan andere maatschappelijke randvoorwaarden en wettelijke eisen voor milieu, diergezondheid en arbeidsomstandigheden én economisch haalbaar zijn.

Lichte stijging

De stijging in 2016 van 13% naar 13,6% is vooral toe te schrijven aan de Maatlat Duurzame Veehouderij, het Beter Leven keurmerk en de biologische veehouderij. In absolute aantallen groeit het aantal integraal duurzame rundveestallen de laatste 2 jaar harder dan de andere diercategorieën. Dat het percentage achterblijft, is te verklaren door het grote aantal bestaande kleinere stallen in de rundveehouderij, die niet zo vaak vervangen worden.

Verduurzaming versnellen

De prognose op basis van nu in aanbouw zijnde duurzame stallen voor eind 2017 is 14,3%. Dat zou betekenen dat de ambitie voor 2017, gesteld op een aandeel van 16%, niet gerealiseerd wordt. Op dit moment onderzoekt het kabinet de mogelijkheden om een goede invulling te geven aan het vervolg op het advies van de Sociaal Economische Raad over een versnelling van de verduurzaming van de veehouderij.

(Bron foto: Monitoring integraal duurzame stallen)