Nieuws

Plan van aanpak Verlaging biggenuitval

De stuurgroep Bigvitaliteit heeft een plan van aanpak voor verlaging van biggenuitval aangeboden aan staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken. Er worden verschillende activiteiten opgestart, waaronder kennisverspreiding voor de korte termijn en een ketenaanpak op langere termijn.

Stuurgroep 'Bigvitaliteit'

In 2009 is de Stuurgroep 'Bigvitaliteit' opgericht die een Plan van Aanpak heeft opgesteld om de uitval van biggen te verminderen in de Nederlandse zeugenhouderij. De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van varkenshouders, varkensfokkerijorganisaties, dierenartsen, veevoederleveranciers, veehandel, vleesverwerkende bedrijven en sinds kort ook de Dierenbescherming. De Stuurgroep heeft zich bij de start tot doel gesteld om de biggenuitval van 12,8 % (2008) in 10 jaar met 15 tot 20% te verlagen (tot 10,5% uitval in 2019). Uit het oogpunt van dierenwelzijn, het welzijn van de varkenshouder en zijn gezin en vanuit een maatschappelijk en economisch oogpunt is en blijft verlaging van biggenuitval een belangrijk aandachtspunt. Echter, het aantal doodgeboren biggen en het aantal biggen dat vlak na de geboorte (tot het spenen) uitvalt, is in 2015 met 0,6% toegenomen ten opzichte van 2014: van 12,9 naar 13,5%. Het gaat om een gemiddeld uitvalspercentage.

Nieuw Plan van aanpak

De toename van de biggenuitval en de recente extra aandacht vanuit maatschappelijke organisaties en de Tweede Kamer is aanleiding voor de Stuurgroep 'Bigvitaliteit' om te komen tot een nieuw Plan van Aanpak 'Verlaging biggenuitval'. De stuurgroep Bigvitaliteit heeft dit plan van aanpak in juli aangeboden aan staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken.

Er worden verschillende activiteiten opgestart. Een aantal zullen effect hebben op de korte termijn (2016 – 2017) en een aantal op de langere termijn (2017 – 2021). Voor de korte termijn wordt gekeken naar mogelijkheden vanuit de huidige situatie op de bedrijven om de uitval van biggen verder te verlagen. Hiertoe wordt ingezet op kennisverspreiding gericht op managementmaatregelen die kunnen bijdragen de biggensterfte terug te brengen. Voor effecten op de langere termijn worden activiteiten benoemd die in de sector en/of bedrijven leiden tot mogelijke structuuraanpassingen om te komen tot minder biggenuitval. Er wordt gezocht naar een 'optimale toomgrootte'. Daarbij is er niet alleen aandacht voor fokkerij, diergezondheid, het geboorteproces en de voeding, maar ook voor de maatschappelijke en ethische aandachtspunten, zoals het fokken op meer spenen bij de zeug.

De stuurgroep zal in december dit jaar haar eerste rapportage opleveren. Alle partijen die vertegenwoordigd zijn in de stuurgroep zijn mede verantwoordelijk voor de uitvoering en ook voor de financiën. Wel zal binnenkort bij het ministerie van Economische Zaken een verzoek voor financiële ondersteuning worden ingediend.

(Bron foto: WUR Livestock Research)

Links

(2)