Nieuws

Raad van de Europese Unie zet in op aanscherping dierenwelzijnswetgeving

Samenvatting
  • Onderwerp
    Dierenwelzijn, Wetgeving, Dierlijke productie
  • Interessant voor
    Veehouder
Bekijk de bronnen
De Raad van de Europese Unie heeft deze week conclusies over dierenwelzijn aangenomen. De conclusies onderstrepen het belang van dierenwelzijn als integraal onderdeel van een duurzame dierlijke productie.

De Raad

In deze instelling van de Europese Unie (kortweg 'de Raad van Ministers' of nog korter 'de Raad' genoemd) zijn de regeringen van de 28 lidstaten van de EU vertegenwoordigd. De Raad oefent samen met het Europees Parlement de wetgevings- en begrotingstaak uit. Dit houdt in dat de Raad zijn goedkeuring moet geven aan elk wetsvoorstel van de Europese Commissie en aan elke voorgestelde EU-begroting.

Conclusies Raad

In zijn conclusies:

  • verzoekt de Raad de Europese Commissie een nieuwe strategie voor de bescherming en het welzijn van dieren te ontwikkelen die voortbouwt op de lessen die zijn getrokken uit de strategie voor 2012-2015;
  • moedigt de Raad de Commissie en de lidstaten aan om communicatie- en voorlichtingsactiviteiten voor het publiek te organiseren over de essentiële rol van dierenwelzijn ter bevordering van de diergezondheid, voedselzekerheid en een duurzame agrovoedingssector;
  • wordt erkend dat de huidige wetgeving verder moet worden geactualiseerd, met name op gebieden als het vervoeren van dieren over lange afstanden, het welzijn van rundvee van meer dan 6 maanden oud en van honden en katten die betrokken zijn bij economische activiteiten, en het slachten van dieren. Zo zullen de meest recente wetenschappelijke kennis en technische ontwikkelingen erin verwerkt kunnen worden;
  • moedigt de Raad de Europese commissie aan om de EU referentiecentra voor dierenwelzijn te ondersteunen, en om een call te openen voor additionele centra, bijvoorbeeld voor herkauwers en paardachtigen.

(Bron foto: outdoor housing pigs_Wageningen Livestock Research)

Links

(2)