Nieuws

RDA: zes leidende principes dierwaardige veehouderij

Bron foto: Edsger Teenstra (Wageningen University & Research)
Samenvatting
 • Onderwerp
  Dierwaardige veehouderij
 • Interessant voor
  Veehouders
Bekijk de bronnen
De Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) heeft zes leidende principes geformuleerd voor een dierwaardige veehouderij. Deze zijn beschreven in de zienswijze Dierwaardige Veehouderij, opgesteld op verzoek van demissionair minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De RDA pleit in de zienswijze ervoor om dierenwelzijn integraal mee te nemen in de transitie van de veehouderij die is gericht op kringlooplandbouw en duurzaamheid. Volgens de Raad is de veehouderij alleen toekomstbestendig als deze ook dierwaardig is.

Positief welzijn

De zienswijze gaat in op de behoeftes van het dier om een positief welzijn te ervaren in de veehouderij. De centrale vraag daarbij was wat de randvoorwaarden zijn voor de veehouderij van de toekomst, waarin het dier een positieve staat van welzijn ervaart. De RDA geeft invulling aan ‘positief welzijn’ met de zes leidende principes. Deze hebben als doel richting te geven; zowel in ontwerpprocessen als in het gesprek tussen verschillende stakeholders. Ze zijn niet geformuleerd als voorschrift of maatlat:

 • Principe 1: Het vertrekpunt is de erkenning van de intrinsieke waarde en de integriteit van het dier. Dat betekent: respect voor de eigen waarde van het dier als wezen met gevoel, dat pijn en plezier kan ervaren. Dit houdt onder meer in dat veehouders geen fysieke ingrepen meer uitvoeren, zoals staarten couperen of snavels behandelen, behalve als ermee stoppen nadelig is voor het dier.
 • Principes 2-4: Daarnaast dient een dierwaardige veehouderij in drie basisbehoeften te voorzien: goede voeding (2), goede omgeving (3), en goede gezondheid (4).
 • Principe 5: Het dier dient voldoende mogelijkheden te hebben om essentiële natuurlijke gedragingen te vertonen en zijn behoeften te vervullen.
 • Principe 6: Ten slotte moet het dier een emotionele toestand kunnen bereiken die het als overwegend positief ervaart. Voor dat laatste moet het dier kunnen reageren op omstandigheden in zijn omgeving.

  Aanbevelingen

  De ontwikkeling naar een dierwaardige veehouderij vraagt een gezamenlijke aanpak van overheden, veehouders, marktpartijen, maatschappelijke organisaties en andere stakeholders. Dierwaardige veehouderij vereist een gerichte aanpassing van ruimtelijke ordenings-, milieu- en natuurwetgeving en de ontwikkeling van goede verdienmodellen voor veehouders (en de hele keten). Een dierwaardige veehouderij zal alleen tot stand komen als de overheid het initiatief neemt en de urgentie benoemt, constateert de Raad. Er is een ander beleid nodig en een sterke regiefunctie van de overheid.

  Webinar

  Op dinsdag 8 februari 2022 organiseerde de RDA een webinar over ‘Dierwaardige veehouderij’. Tijdens dit webinar lichtten de RDA-leden Gerda van Dijk (voorzitter van het forum Dierwaardige veehouderij) en Bas Rodenburg (lid van het forum) de zienswijze toe. Vervolgens ging RDA-voorzitter Jan Staman erover in gesprek met vertegenwoordigers van het Ministerie LNV, de Dierenbescherming en de Producenten Organisatie Varkenshouderij. Je kunt het webinar terugkijken.”

  Publicaties

  (2)