Nieuws

Rechtvaardiging voor het houden van dieren

Het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) heeft de resultaten van het project ‘Rechtvaardiging voor het houden’ van dieren openbaar gemaakt. Het project is bedoeld om de morele afweging die de overheid maakt bij het houden van dieren expliciet te kunnen maken.

Transparant en integraal afwegingsmodel

Medio 2010 publiceerde de Raad voor Dierenaangelegenheden de Agenda voor het Dierbeleid. In deze agenda adviseerde de Raad de overheid om een transparant en integraal afwegingsmodel voor het dierbeleid te hanteren. De morele afweging die de overheid maakt ten aanzien van het houden van dieren zou daarbij gebaseerd moeten zijn op een breed gedragen maatschappelijke moraal en op wetenschappelijke kennis. De Raad stelde eveneens voor om in dat kader de maatschappelijke opvattingen over dieren en de wijze waarop wij met dieren omgaan regelmatig te (laten) inventariseren. De eerste inventarisatie, de Trendanalyse Denken over Dieren; dier en ding, zegen en zorg is onlangs verschenen.

Drie fundamentele vragen

De Raad adviseerde de staatssecretaris van EL&I bovendien om de volgende fundamentele vraagstukken te actualiseren: 1) de rechtvaardiging voor het feit dat wij dieren houden; 2) de rechtvaardiging voor de doelstellingen waarvoor wij dieren houden en 3) de rechtvaardiging voor de wijzen waarop wij dieren houden.

Ter voorbereiding op een antwoord op de eerste twee vragen heeft het ministerie van EL&I het project ‘Rechtvaardiging Houden van Dieren’ in het leven geroepen. Het eindverslag van dit project en het essay dat dr. Franck Meijboom in het kader van dit project schreef zijn nu voor publicatie vrijgegeven.


(Bron foto: Universiteit Utrecht)

Publicaties

(4)