Nieuws

Sectorbrede verkenning kalf bij de koe

Bestaande kennis en ervaringen op het gebied van het houden van het kalf bij de koe is gebundeld in de brochure Verkenning Kalf bij de Koe. Aanleiding voor de verkenning was de maatschappelijke discussie in 2016 over het feit dat vrijwel alle pasgeboren kalveren direct na de geboorte bij de moeder worden weggehaald.

Maatschappelijke en politieke druk

In de Tweede Kamer is in 2016 een motie aangenomen met een verzoek aan de regering om te komen met een plan om kalveren langer bij de moeder te houden. Staatssecretaris Van Dam liet in een brief in april 2016 aan de Tweede Kamer weten het primair de verantwoordelijkheid te vinden van de melkvee- en kalverhouderij om samen met de zuivelketen na te denken over de vraag hoe kalveren een goede start kunnen krijgen. Om melkveehouders te faciliteren die (op termijn) overwegen het kalf voor bepaalde tijd bij de koe te houden is toegezegd in overleg te gaan met de sector, Dierenbescherming en het Louis Bolk Instituut om te bezien op welke wijze ervaringen gedeeld kunnen worden.

Verkenning Kalf bij de Koe

In de brochure 'Verkenning Kalf bij de Koe' is kennis uit de wetenschappelijke literatuur gecombineerd met die van inhoudelijke en ervaringsdeskundigen. Ook een sectorbrede dialoog over dit houderijsysteem was een onderdeel van het onderzoek. Veehouders met en zonder ervaring met het houden van kalveren bij de koe, ketenpartijen, erfbetreders, onderzoekers en beleidsmakers hebben hierbij nauw samengewerkt. De verkenning maakt de complexiteit duidelijk van een opfoksysteem waarbij het kalf bij de koe wordt gehouden. Het succes van een dergelijk zoogsysteem blijkt van veel factoren afhankelijk te zijn, maar biedt ook kansen voor het kalf, de melkveehouder en de sector. Om melkveehouders te faciliteren die (op termijn) overwegen het kalf voor bepaalde tijd bij de koe te houden zijn in de brochure ook tips opgenomen.

De deelnemers aan de dialoog achten de kans klein dat het merendeel van de boeren in Nederland over 15 jaar het kalf bij de koe laten. Ze realiseren zich wel dat politieke druk en maatschappelijke discussies invloed kunnen hebben op de huidige praktijk. De deelnemers zijn van mening dat het initiatief om het kalf bij de koe te houden primair bij de veehouder moet liggen. Zij vinden ook dat de gehele sector proactief de dialoog met de samenleving moet blijven opzoeken. Een aantal kennislacunes die tijdens de verkenning zijn geïdentificeerd, is inmiddels opgepakt in nieuw onderzoek dat in 2017 gestart is. Zo worden op dit moment de langetermijneffecten onderzocht van het houden van het kalf bij de koe op diergezondheid en dierenwelzijn.

De verkenning 'Kalf bij de Koe' is uitgevoerd door het Louis Bolk Instituut en Wageningen University & Research in samenwerking met verschillende partijen, in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

(Bron foto: Omslagfoto Verkenning Kalf bij de Koe_WUR-LBI)