Nieuws

Soortenbescherming in de nieuwe wet Natuurbescherming

Bescherming van kwetsbare soorten dieren en planten is sinds januari 2017 geregeld in de nieuwe wet Natuurbescherming. Sommige soorten hebben hun bescherming verloren, andere soorten zijn beter beschermd. Een brochure maakt duidelijk hoe je met soortenbescherming om moet gaan.

De nieuwe Wet Natuurbescherming, die sinds januari 2017 van kracht is, vervangt drie wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en faunawet. In de wet zijn verschillende zaken geregeld zoals soortenbescherming, jacht, de bestrijding van schade door beschermde wilde dieren en het beheer van populaties daarvan en de bescherming van natuurgebieden. De brochure 'Soortenbescherming bij ruimtelijke ingrepen' spitst zich toe op soortenbescherming. Wat mag wel en wat mag niet?

Beschermde soorten

In de nieuwe wet zijn Europese natuurbeschermingsrichtlijnen zoals de Vogel- en Habitatrichtlijn geïmplementeerd. In totaal zijn zo'n 700 soorten vogels beschermd, zo is te lezen in de brochure. Daarnaast worden er ongeveer 230 overige Europese en nationale soorten beschermd. Een overzicht van alle beschermde soorten dieren en planten vind je in de bijlagen van de brochure, op pagina 22 en 23. Je kunt informatie over beschermde soorten ook vinden in de database van beschermde natuur in Nederland van het ministerie van EZ.

Veranderingen

In vergelijking met de oude Flora- en faunawet zijn 100 soorten niet meer beschermd en zijn circa 80 soorten nieuw beschermd. Sommige vissen bijvoorbeeld zoals de bittervoorn, rivierprik en kleine modderkruiper hebben hun bescherming verloren. Er zijn ook soorten van de lijst verdwenen omdat de lijsten beter afgestemd zijn op de Rode Lijsten. De bescherming voor uit Nederland verdwenen soorten dagvlinders, de vissen, mierensoorten en een groot aantal plantensoorten is nu vervallen. Maar er zijn ook soorten bij gekomen, zoals dagvlinders, libellen en plantensoorten.

Stappenplan

Naast de lijsten met beschermde soorten, vind je in de brochure informatie over wetgeving en een stappenplan van hoe te handelen. Dat stappenplan kent vier stappen. Als eerste stap vraag je af of er in het betreffende gebied beschermde soorten voorkomen. Vervolgens zoek je uit of je met je handelingen verbodsbepalingen overschrijdt. In de twee vervolgstappen kun je kijken of je in aanmerking kunt komen voor vrijstellingen en of er een ontheffing kan worden verleend.

(Bron foto: Pixbaby)