Nieuws

Stand van zaken aangifteplichtige dierziekten in de veehouderij

Samenvatting
  • Onderwerp
    Dierenwelzijn, Dierziekten
  • Interessant voor
    Pluimveehouder, Varkenshouder, Schapenhouder
Bekijk de bronnen
Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft de Tweede Kamer een update gestuurd over de stand van zaken met betrekking tot een aantal aangifteplichtige dierziekten. In dit kader zijn afgelopen week ook maatregelen getroffen om commercieel gehouden pluimvee te beschermen tegen de hoogpathogene variant van vogelgriep.

Hoog pathogene aviaire influenza

In het voorjaar van 2020 zijn er nog lange tijd infecties geweest met hoog pathogene aviaire influenza in met name Hongarije en Bulgarije. Onlangs zijn er bedrijven in Zuid-Rusland tegen de grens met Kazachstan besmet geraakt met de hoog pathogene variant. In Nederland zijn de afgelopen week maatregelen genomen naar aanleiding van een recente vondst van 6 dode knobbelzwanen in Kockengen waarvan na een test bij twee kadavers vogelgriep is vastgesteld van een hoogpathogene variant van het serotype H5N8. Vanaf 23 oktober is er een ophokplicht ingesteld voor bedrijven met commercieel gehouden pluimvee. Een deskundigengroep dierziekten, ingesteld door Minister Schouten, concludeert dat het virus van de besmette knobbelzwanen vanuit Rusland via trekvogels naar Nederland is gebracht. Veel watervogelsoorten leven in groepen in deze tijd van het jaar. Onder deze omstandigheden kan een virus relatief gemakkelijk spreiden onder wilde watervogels.

De deskundigengroep schat in dat het risico op een introductie van het virus op een pluimveebedrijf nu hoog is. Daarom heeft de Minister de landelijke ophokplicht ingesteld. Pluimveebedrijven met een uitloop hebben een grotere kans om vogelgriep in te slepen. Daarnaast worden eendenbedrijven verplicht het strooisel, dat in de stal gebruikt wordt, zo op te slaan dat het ontoegankelijk is voor wilde vogels en bij het aanbrengen van het strooisel in de stal te voorkomen dat materiaal van het erf in de stal terecht kan komen. Het Ministerie van LNV zal het insleeprisico regelmatig laten beoordelen.

Het Ministerie van LNV, de Dierenbescherming en AVINED (de koepel waarin de Nederlandse pluimveesector vertegenwoordigd is) hebben in 2018 acties uitgewerkt in de 'Roadmap strategische aanpak vogelgriep', die gericht zijn op de preventie van uitbraken met hoogpathogene vogelgriep in de commerciële pluimveehouderij en op het beperken van de gevolgen ervan. In de roadmap zijn 28 acties uitgewerkt. In de bijlage van de kamerbrief 'Stand-van-zakenbrief diergezondheid' is de stand van zaken te vinden van alle acties.

Update 5-11-2020 vanuit AVINED: In Puiflijk (gemeente Druten) is bij een bedrijf met legpluimvee vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van vogelgriep.

Update 4-11-2020 vanuit AVINED: Hoogpathogene vogelgriep is inmiddels wijdverspreid aanwezig in Nederland. Zo is het hoogpathogene H5N8-virus aangetoond bij verschillende dode wilde vogels in de provincies Friesland, Noord-Holland, Noord-Brabant en Utrecht.

Nagekomen bericht 29-10-2020: In Altforst (gemeente West Maas en Waal) is bij een bedrijf met vleeskuikenouderdieren vogelgriep (H5) vastgesteld.

Afrikaanse varkenspest

In de 'Stand-van-zakenbrief diergezondheid' is verder te lezen dat de Tweede Kamer nog nader wordt geïnformeerd over de stand van zaken van Afrikaanse Varkenspest (AVP). AVP is sinds 2014 verspreid naar elf lidstaten in de EU en sinds 2018 ook naar landen in Azië. Dat de urgentie hoog is om te voorkomen dat er in Nederland een besmetting komt, blijkt uit de recente besmettingen met (AVP in wilde zwijnen in het oosten van Duitsland, dicht tegen de Poolse grens aan.

Voor het reduceren van de kans op introductie van AVP in gehouden varkens en wilde zwijnen in Nederland is de roadmap 'Preventie introductie Afrikaanse varkenspest' opgesteld door een taskforce. Deelnemende partijen in de taskforce zijn de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel, de Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) en vertegenwoordigers van drie natuurorganisaties, en het ministerie van LNV. In de roadmap worden concrete acties, voor korte en lange termijn, beschreven waarmee de kans op besmettingen met AVP bij gehouden varkens en wilde zwijnen verder kan worden verkleind alsmede dierenwelzijnsproblemen en economische en psychosociale gevolgen daarvan.

Blauwtong

Afgelopen jaren zijn in Frankrijk (2015), België (2018) en Duitsland (2019) diverse besmettingen met blauwtong gevonden. De situatie in deze landen is rustig, zo is in Duitsland al sinds november 2019 geen nieuw geval meer aangetroffen. Recent is toch in Luxemburg een eerste positief geval aangetroffen, waardoor ook Luxemburg nu als beperkingsgebied geldt. De dreiging voor Nederland verandert hierdoor niet. Het is ook in Luxemburg bij een enkel geval gebleven, waar slechts milde ziekteverschijnselen werden aangetroffen. Wel blijft het van groot belang verdenkingen te melden en daarnaast blijft de overheid elk jaar het monitoringsprogramma uitvoeren om de vrijstatus die Nederland heeft te kunnen bewijzen.

(Bron foto: Capri23auto via Pixabay)