Nieuws

Stand van zaken moties en toezeggingen Dierenwelzijn

In een brief aan de Tweede Kamer schetst staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken de stand van zaken met betrekking tot een aantal toezeggingen en moties rondom dierenwelzijn.

In de brief gaat de staatssecretaris onder meer in op de volgende onderwerpen: zwanendriften, juridisch kader huisdierenlijst, opvang wilde zoogdieren uit circussen, Feiten en Cijfers Gezelschapsdierensector, bijtincidenten en en een aantal aangehouden moties rondom dierenmishandeling.

Zwanendriften

Het verbod op zwanendriften wordt vorm gegeven door in het kader van de natuurwetgeving niet langer vrijstelling te verlenen van het verbod om vogels – ook gefokte vogels – onder zich te houden, voor zover het gaat om zwanen die in het veld gehouden worden. Hierbij geldt als definitie van veld: “een voor de uitoefening van de jacht bestemd of geschikt terrein” zoals die door de Hoge Raad is geformuleerd. Het verbod zal worden geregeld in de uitvoeringsregelgeving op grond van de toekomstige Wet natuurbescherming en zal gelijktijdig ingaan met de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming.

Juridisch kader huisdierenlijst

In het kader van de huisdierenlijst zoogdieren zijn tijdens het proces van beoordeling van de in Nederland voorkomende zoogdiersoorten vragen aan de voorzitter van de Positieflijst Advies Commissie (PAC) gesteld en bezwaren geuit ten aanzien van de advisering door de Positieflijst Expert Commissie (PEC) en de PAC. De vraag werd gesteld of de huidige procedure strookt met het Andibel-arrest. De Landsadvocaat heeft geoordeeld dat het opgestelde kader juridisch correct is.

Opvang wilde dieren circussen

In het kader van het verbod op wilde dieren in circussen is het niet nodig gebleken om wilde zoogdieren uit circussen op te vangen. Een dierentuin en een dierenbeschermingsorganisatie hebben aangegeven voor opvangplaatsen van circusdieren te kunnen zorgen, maar er zijn geen dieren voor opvang aangeboden door circusbedrijven. Van de laatste drie circussen met wilde zoogdieren die nog in Nederland verblijven, hebben er twee een ontheffing gekregen om hun dieren, in totaal vier olifanten en twee zebra’s, tot het einde van hun tournee op 3 januari 2016 te mogen vervoeren, het laatste verzoek is nog in behandeling.

Bijtincidenten

Het aantal honden dat door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is geplaatst bij een opslaghouder naar aanleiding van een strafrechtelijke inbeslagname op grond van een bijtincident betreft: 110 honden in 2013, 80 honden in 2014 en 60 honden t/m september 2015. De Faculteit diergeneeskunde (FD) test op aanvraag van het OM, gemeenten of RVO.nl of de honden die betrokken zijn geweest bij een bijtincident of in bewaring zijn genomen, agressief gedrag vertonen bij de opslaghouder.

Dierenmishandeling

Naar aanleiding van een aangehouden motie van het lid Graus (PVV) met het verzoek een werkgroep forensische diergeneeskunde in het leven te roepen (Kamerstuk 28286, nr. 824) worden aangedragen deskundigen in de gelegenheid gesteld een voorstel te delen. De staatssecretaris gaat verder nog in op andere aangehouden moties van het lid Graus (PVV) betreffende melden, opsporen en herkennen van dierenmishandeling.

(Bron foto: Shutterstock)

Links

(6)