Nieuws

Stapsgewijs naar stoppen met couperen van varkensstaarten

Geleidelijk minder couperen en op lange termijn stoppen met couperen van varkensstaarten. Deze ambitie van LTO en NVV staat in de Verklaring van Dalfsen die afgelopen week is overhandigd aan staatssecretaris Sharon Dijksma van EZ.

Couperen van varkensstaarten

In de Europese Richtlijn tot bescherming van het welzijn van varkens en in het Nederlandse Varkensbesluit is het routinematig couperen van varkensstaarten niet toegestaan. Echter, in reguliere varkenshokken is de kans op ernstig staartbijten zo groot dat het zo maar stoppen met couperen onverantwoord is. In de meeste Europese landen couperen reguliere varkenshouders dan ook standaard de staarten. Staartbijten bij biggen is een probleem waarbij meerdere factoren een rol kunnen spelen, zoals een kale omgeving, weinig ruimte per varken, inadequate voeding, een oncomfortabel klimaat en andere stressverhogende factoren.

Werkgroep Krulstaart

De Vakgroep Varkenshouderij van LTO en de Dierenbescherming hebben vorig jaar besloten tot de oprichting van 'Werkgroep Krulstaart'. Deze werkgroep heeft tijdens een reeks bijeenkomsten met deskundigen kennis vergaard over de oorzaken van staartbijten en nagedacht over een andere aanpak dan couperen. De Werkgroep constateert dat staartbijten een lastig multifactorieel probleem is, waarbij de oorzaken van bedrijf tot bedrijf kunnen verschillen. De werkgroep ziet echter ook aanknopingspunten om mogelijk op lange termijn te stoppen met couperen mits dit verantwoord en onder goede begeleiding gebeurt.

Verklaring van Dalfsen

Op basis van de aanbevelingen van de Werkgroep Krulstaart ambiëren LTO Varkenshouderij en de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) stapsgewijs gedeeltelijk en indien verantwoord op de lange termijn geheel te stoppen met couperen. Deze ambitie spreken ze uit in de 'Verklaring van Dalfsen', een plan van aanpak om geleidelijk anders om te gaan met het couperen van biggenstaarten. In de verklaring worden nog geen concrete data genoemd. Staatsecretaris Dijksma van Economische Zaken (EZ) nam de verklaring afgelopen week in ontvangst en sprak de hoop uit dat de varkenshouderij binnen afzienbare tijd geen ingrepen meer toepast. De ambitie van LTO en NVV wordt ondersteund door Coppens diervoeding, Topigs, KNMvD, Vion Food group, Dierenbescherming en Wageningen UR.

Routeplan naar varkens met krulstaarten

De ondertekenaars van de verklaring (verklaringspartners) spreken uit dat er onderzoek moet komen naar oplossingen tegen bijterij in bestaande stallen. Ze willen daarnaast onderzoek naar haalbare en betaalbare nieuwe stalsystemen, waarin minder of niet gecoupeerd hoeft te worden. De verklaringspartners focussen verder op het stapsgewijs minder couperen in de bestaande gangbare systemen. In eerste instantie wordt daartoe op het Varkens Innovatie Centrum in Sterksel een demoproject opgezet. Dit moet onder meer ook leiden tot een gereedschapskist met maatregelen die een eind kunnen maken aan uitbraken van staartbijten.

Verder komen er netwerken van varkenshouders die geleidelijk minder gaan couperen. Die netwerken krijgen begeleiding van veevoeradviseurs, dierenartsen en slachterij. De kennis en ervaring wordt uitgewisseld. Ook wordt de opgedane kennis verspreid via een scholingsprogramma voor varkenshouders en erfbetreders. Waar mogelijk worden internationale consortia gevormd om kennis en ervaring uit te wisselen en gezamenlijk te streven naar stoppen met couperen. Dit is mede van belang omdat Nederland straks ook haar niet gecoupeerde biggen wil kunnen blijven exporteren, waarbij het doel ook is dat de staart die er in Nederland is aangebleven niet in een later stadium er alsnog moet worden afgehaald.(Bron foto: Werkgroep Krulstaart)