Nieuws

Sturen op dierenwelzijn onder de Omgevingswet?

Samenvatting
  • Onderwerp
    omgevingswet en sturing op dierenwelzijn
  • Interessant voor
    gemeenten, provincies, waterschappen, overheid, veehouders
Bekijk de bronnen
Op 1 januari 2024 is de de Omgevingswet in gegaan. Dat heeft geleid tot de vraag of het Omgevingswet instrumentarium meer mogelijkheden biedt om te sturen op het aspect dierenwelzijn.

De Dierenbescherming heeft Tilburg University de opdracht gegeven om een antwoord te vinden op deze vraag. Meer in het bijzonder is gekeken naar de nieuwvestiging of uitbreiding van veehouderijen (waaronder 'megastallen'). Dierenwelzijn in de veehouderij is immers een onderwerp dat al jaren flink in de belangstelling staat. Ook bij provincies en gemeenten. Maar wat kán en mag men er precies mee doen?

Inspiratie

Het pas afgeronde onderzoeksrapport biedt een omschrijving van het relevante omgevingsrechtelijke instrumentarium, ook afgezet tegen de eerder bestaande praktijken van vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Goede voorbeelden worden uitgebreid beschreven, in het bijzonder zoals deze er zijn op provinciaal niveau. Daarmee biedt het onderzoek inspiratie om verder met het onderwerp dierenwelzijn aan de slag te gaan, oftewel dit een passende plek te geven in de eigen (m.n. provinciale) regels.

Dierenwelzijn onder de Omgevingswet

Er blijkt vooral sprake te zijn van 'voortgezet beleid' en niet zozeer van vernieuwing. Althans, voor de overheden die al iets geregeld hebben. Verschillende provincies hebben in hun provinciale ruimtelijke verordening regels opgenomen met betrekking tot het aspect dierenwelzijn. Daarmee sturen zij op de inhoud van bestemmingsplannen die de nieuwvestiging of wijziging van veehouderijen mogelijk maken. Dergelijke regels zijn onder voorwaarden toegestaan, ofschoon het aspect dierenwelzijn niet ruimtelijk relevant is noch direct een bijdrage levert aan een goede omgevingskwaliteit. De conclusie is dat de Omgevingswet beperkt extra mogelijkheden biedt om te sturen op het aspect dierenwelzijn.

Bron introfoto: Animatie Omgevingswet (©Rijksoverheid)