Nieuws

Systematiek ontwikkeld voor opstellen Positieflijst Zoogdieren

Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) is bezig met het voorbereiden van een positieflijst voor in eerste instantie zoogdieren. Dit in het kader van de regelgeving ter uitvoering van de Wet dieren. Op de positieflijst komen diersoorten te staan die in Nederland gehouden mogen worden.

Systematiek opstellen Positieflijst

Er is al geruime tijd een advies van de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) om een positieflijst in te voeren. België heeft sinds oktober 2009 een positieflijst van toegestane zoogdieren. EL&I heeft Wageningen UR Livestock Research in 2009 verzocht om een systematiek te ontwikkelen, waarmee op een transparante wijze een oordeel kon worden gevormd of een diersoort door een particulier in een bepaalde normomgeving kan worden gehouden. De ontwikkeling van de systematiek heeft plaatsgevonden met behulp van een beperkt aantal diersoorten van de eerder door de RDA opgestelde Positieflijst voor zoogdieren. Een belangrijk uitgangspunt van de gekozen systematiek is een wetenschappelijke inventarisatie van de behoeftes van de diersoort in haar natuurlijke omgeving. In een volgende stap wordt deze informatie gebruikt voor het inschatten van welzijnsrisico‟s voor de diersoort onder bepaalde houderijomstandigheden.

Advisering vervolg Positieflijst Zoogdieren

Vervolgens heeft EL&I aan Wageningen UR Livestock Research gevraagd om zoveel mogelijk diersoorten van de huidige RDA Positieflijst door middel van een quick scan met als basis de eerder ontwikkelde systematiek te screenen. In de rapportage is voor 100 zoogdiersoorten een quick scan van de belangrijke gedragsbehoeftes gemaakt, als eerste stap in de beoordelingssystematiek voor toelating tot een Positieflijst. De conclusie was dat de ontwikkelde systematiek kan werken. Een complicatie blijft wel dat over relatief veel diersoorten weinig informatie beschikbaar is. Op basis van de uitgevoerde quick scan wordt voor een aantal diersoorten (21) nu al aangegeven dat deze hoge scores hebben voor drie of meer gedragsbehoeftes en daarom niet voor plaatsing op de positieflijst in aanmerking komen. Echter, door de vereenvoudigde vorm, waarin de systematiek nu is toegepast, is het natuurlijke gedragsspectrum per diersoort niet compleet geïnventariseerd. Aanbevolen wordt om de systematiek in de volle breedte door te voeren en te toetsen.

Consultaties

Van belang is dat maatschappelijke actoren op het vlak van dieren en dierhouderij in de verdere procesgang betrokken worden. Momenteel loopt hiervoor een consultatieronde.


(Bron foto: Wageningen UR Livestock Research)