Nieuws

Te weinig faunabescherming in nieuwe Wet Natuurbescherming

De nieuwe Wet Natuurbescherming, die sinds januari 2017 van kracht is, biedt te veel ruimte voor de bestrijding van dieren, vindt De Faunabescherming. In het tijdschrift Argus maakt deze organisatie duidelijk wat er schort aan deze nieuwe wet.

De Wet Natuurbescherming vervangt sinds 1 januari 2017 onder andere de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet. Bedoeling van de wet is dat de overheid zo actieve bescherming van natuurgebieden en de daarin levende diersoorten biedt. Mensen moeten bij hun handelen rekening houden met de belangen van de natuur en de daarin levende dieren. Voor het verontrusten of doden van in het wild levende dieren is toestemming nodig van het ministerie van Economische zaken of van de provincie. Dit gebeurt via vrijstellingen, ontheffingen en aanwijzingen.

Faunabeheerplannen

Alle provincies moeten daarom in Faunabeheereenheden (FBE) een Faunabeheerplan maken (FBP) waarin ze vastleggen welke dieren bejaagd of geschoten mogen worden. De Nederlandse Faunabeheereenheden leggen op hun eigen website uit, hoe dit werkt. Bij de uitvoering van de nieuwe wet gaat veel mis, schrijft Pauline de Jong in het artikel 'Wet Natuurbescherming: gemiste kans' dat in Argus verscheen, het tijdschrift van De Faunabescherming.

Maatschappelijke organisaties

Zo is in de wet vastgelegd dat het bestuur van een Faunabeheerenheden niet alleen bestaat uit vertegenwoordigers van organisaties van jachthouders (jagers, terreineigenaren, terreinbeherende organisaties) maar ook uit maatschappelijke organisaties die het doel behartigen van een ' duurzaam beheer van populaties van in het wild levende dieren'. Omdat een organisatie de benuttingsjacht als doelstelling moet onderschrijven, is er eigenlijk geen plaats voor De Faunabescherming. Van een brede maatschappelijke samenstelling komt zo niet zoveel terecht, aldus De Jong.

Te weinig onderbouwing

Een ander kritiekpunt van De Jong is dat de faunabeheerplannen te veel ruimte laten om soorten over te nemen zonder goede onderbouwing of landelijke afstemming. In verschillende FBP's worden soorten kritiekloos overgenomen zonder dat is aangetoond deze soort belangrijke schade aanrichten. Zo noemt ze als voorbeeld dat in het FBP van Zeeland spreeuwen en wilde eenden zijn opgenomen zonder dat er enig inzicht is in de eventuele schade die zou zijn aangericht aan gewassen.

De Jong constateert daarom dat de Wet Natuurbescherming de natuur en de dieren nog minder bescherming biedt dan de Flora- en faunawet.

(Bron foto: Pixabay)