Nieuws

Veldonderzoek beheer muskusratten

De waterschappen doen een veldproef om te onderzoeken of de bestrijding van muskusratten nu op de beste manier gebeurt. Er wordt gekeken of het gerichter, goedkoper en met minder dierenleed kan.

Discussie over bestrijding

Waterschappen zijn verantwoordelijk voor de waterveiligheid. Ze moeten ervoor zorgen dat waterkeringen, zoals dijken en kades, sterk genoeg zijn om water tegen te houden. Muskusratten kunnen met hun gegraaf schade toebrengen aan dijken, kades en andere waterstaatswerken. Daarom worden muskusratten door de Waterschappen bestreden. Toch is er een maatschappelijke discussie over het vangen en doden van muskusratten. Ondermijnen de muskusratten inderdaad het watersysteem van ons land dat onder de zeespiegel ligt? Brengen zij echt schade toe aan dijken en kades? Zijn er geen andere maatregelen te nemen dan het doden van deze dieren? Muskusrattenbeheer en de dierenwelzijnorganisaties zijn al jaren met elkaar in discussie. Dit heeft geleid tot aanpassingen van vangmateriaal en werkwijzen, maar de discussie over de bestrijding blijft.

Veldonderzoek muskusrattenbeheer - meer en minder doen

De veldproef duurt van januari 2013 tot januari 2016 en vindt in verschillende gebieden verspreid over het land plaats. In de veldproef onderzoeken de waterschappen wat het verband is tussen het aantal uren dat bestrijders in het veld werken om muskusratten te vangen en de schade die muskusratten aanrichten aan dijken en kades. Voor de veldproef zijn 117 gebieden van 5 x 5 kilometer uitgekozen. In een derde ervan gaan de muskusrattenbestrijders wat meer tijd besteden aan het vangen van muskusratten, in een derde besteden ze wat minder tijd. Om te kunnen vergelijken blijft in een derde van de uitgekozen gebieden de inzet gelijk aan de afgelopen jaren. In sommige gebieden gaan de muskusrattenbestrijders bovendien alleen in winter en voorjaar aan het werk, in plaats van het hele jaar door.

Door belangrijke dijken en kades te beschermen, bijvoorbeeld met gaas, kunststof doek of stortsteen, wordt schade door het gegraaf van muskusratten mogelijk voorkomen. Gedurende de veldproef wordt onderzocht welk effect het beschermen van dijken en kades heeft op de hoeveelheid schade die muskusratten aanrichten. De waterschappen werken bij het uitvoeren van de veldproef samen met een ecologisch onderzoeksbureau. Vertegenwoordigers van de Dierenbescherming, LTO, Stowa en de gezamenlijke natuurbeschermingsorganisaties begeleiden de proef.

Inzicht in leefgebied

De veldproef wordt ook gebruikt om meer te weten te komen over leefgewoonten van muskusratten. Zijn ze honkvast of trekken ze vaak naar nieuwe gebieden? En hoeveel procent van de muskusratten wordt eigenlijk gevangen en gedood? Om hierachter te komen, wordt een aantal muskusratten gevangen, zij krijgen een merkje in het oor. Dankzij dit merkje wordt duidelijk hoeveel procent van de muskusratten later teruggevangen wordt en over welke afstand ze zich verspreid hebben.


(Bron introfoto: Waterschap Zuiderzeeland)