Nieuws

Verduurzaming varkens- en pluimveestallen op koers

De pluimveehouderij en de varkenshouderij hebben de beleidsdoelstelling van 5% integraal duurzame stallen, te realiseren in 2011, bereikt. De melkveehouderijsector blijft tot nu toe achter.

Doelstelling verduurzaming stallen

In de nota dierenwelzijn en in het beleidsprogramma van het vorige kabinet is opgenomen dat het percentage integraal duurzame stallen eind 2011 5% moet zijn met uitzicht op grootschalige toepassing daarna. Om de voortgang vast te leggen is er een monitor opgezet en uitgevoerd door Wageningen UR Livestock Research in samenwerking met het LEI en de Stichting Milieukeur. Hoewel de kenmerken van integraal duurzame stal- en houderijsystemen niet volledig vast liggen, is het wel een voorwaarde dat dierenwelzijn gewaarborgd is of verbetert. Het perspectief van het dier is leidend bij de inrichting van de stal- en houderijsystemen en de bedrijfsvoering. Gehouden dieren kunnen behoeften voortvloeiend uit hun natuurlijk gedrag uiten, krijgen daglicht, hebben voldoende ruimte en ondergaan geen of minimale fysieke ingrepen. Daarnaast moeten duurzame stallen beter zijn voor het milieu, diergezondheid, energie, arbeidsomstandigheden en beter passen in het landschap.

Aandeel duurzame stallen op 1 januari 2011

In het rapport van Wageningen UR Livestock Research wordt als peildatum 1 januari 2011 aangehouden. De studie laat zien dat op deze peildatum het aandeel gerealiseerde duurzame stallen in totaal 3.4% bedraagt op een totaal van ruim 88.000 stallen. Tussen de sectoren zijn er relatief grote verschillen: het percentage loopt uiteen van 2.3% in de melkveehouderij tot 5.1% in de varkenshouderij en 8.6% in de pluimveehouderij. De pluimveehouderij en de varkenshouderij hebben daarmee de doelstelling van 5% integraal duurzame stallen bereikt. De melkveehouderijsector blijft tot nu toe achter.

Overheid blijft stimuleren

Staatsecretaris Bleker stelt in een brief aan de Tweede Kamer dat de doelstelling van 5% eind 2011 bijna gehaald zal worden. Ook in 2011 en 2012 kunnen de Investeringsregeling Integraal duurzame stallen en de Maatlat Duurzame Veehouderij gekoppeld aan de Vamil en MIA regeling gebruikt worden, waardoor het percentage gerealiseerde integraal duurzame stallen verder zal toenemen. In het kader van de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij (UDV) hebben de partners van de uitvoeringsagenda - waar het ministerie van EL&I er één van is - nieuwe ambities vastgesteld. Afgesproken is dat vanaf 2015 alle nieuw te bouwen stallen integraal duurzaam moeten zijn.Bron foto: Wageningen UR Livestock Research)

Links