Nieuws

Verlaging sterftecijfers veehouderij niet wettelijk geregeld

Het verlagen van de sterftecijfers in de veehouderij is niet een vraagstuk dat geregeld kan worden met een nationale wettelijke norm. De sector moet, en is, hier zelf mee aan de slag om te kijken wat voor verbeteringen mogelijk zijn om die sterfte te verminderen.

Dat schreef minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) afgelopen maand in antwoord op vragen van Tweede kamerlid Futselaar (SP). Futselaar stelde deze vragen naar aanleiding van nieuws van Wakker Dier dat ieder jaar dertig miljoen dieren in de Nederlandse veehouderij te vroeg sterven.

Sterftecijfers

De minister gaf aan dat sterftecijfers onder – vooral jonge – dieren al jaren een punt van aandacht zijn. De in het rapport van Wakker Dier genoemde cijfers voor varkens, pluimvee en konijnen komen grotendeels overeen met de cijfers die ook bij de overheid bekend zijn vanuit Identificatie & Registratie gegevens. De omvang van en de oorzaak voor sterfte in de eerste levensmaanden zijn divers en kunnen verschillend zijn per dier categorie en per houderijsysteem. Daarnaast kunnen omvang en oorzaken (sterk) variëren tussen ondernemingen. De grote verschillen tussen ondernemers laat zien dat er mogelijkheden zijn om sterfte onder jonge dieren te beperken en dat binnen de sectoren ondernemers nog veel van elkaar kunnen leren, zowel als het gaat om management en houderijsysteem als om de intrinsieke motivatie om de zorg voor dieren op een maximaal niveau te brengen en te houden. "Geringe winstmarges mogen geen reden zijn om onvoldoende voor dieren te zorgen en debet zijn aan dierenleed in welke vorm dan ook", aldus de minister.

Terugdringen sterfte

Schouten gaf verder aan dat de houder de morele en wettelijke plicht (Wet Dieren) heeft om goed voor zijn dieren te zorgen, ongeacht de bestemming die het dier uiteindelijk krijgt. Het is aan de houder om de sterfte tot een minimum te beperken door de meest gunstige omstandigheden voor het dier te creëren. In verschillende sectoren wordt gewerkt aan het terugdringen van de sterftecijfers, waarbij de overheid de voortgang nauwlettend volgt:

  • De geitensector heeft onlangs (november 2017) een plan van aanpak opgesteld om het welzijn van geitenlammeren te verbeteren en de sterfte onder – met name geitenbokjes - sterk terug te dringen;
  • Voor kalveren hebben in 2016 de melkveesector, handel en kalversector samen het plan ‘Vitaal kalf’ opgesteld. Op basis van de acties die de sectoren zelf nemen, is de verwachting dat de kalversterfte zal afnemen;
  • De Stuurgroep bigvitaliteit, welke gevormd wordt door vertegenwoordigers van varkenshouders, Vereniging Biologische Varkenshouders, varkensfokkerijorganisaties, dierenartsen, veevoederleveranciers, veehandel, vleesverwerkende bedrijven en de Dierenbescherming, heeft naar aanleiding van eerder in 2016 gepubliceerde cijfers over biggensterfte actie ondernomen en heeft een plan van aanpak ‘Verlaging biggenuitval’ opgesteld.
  • Met de pluimveesector zal een gesprek worden gevoerd om te bezien op welke manier mogelijk nog een verlaging van de uitvalcijfers kan worden gerealiseerd.

(Bron foto: geitenbokjes_Wageningen Livestock Research)

Publicaties

(6)