Nieuws

Verminderen van ammoniakemissie uit wroetstallen voor varkens

Uit het oogpunt van welzijn is het wenselijk dat varkens kunnen wroeten. Zogenaamde ‘wroetstallen’ kunnen hierin voorzien, maar ammoniakemissies zijn nog te hoog. Er zijn nu vier ontwerpen beschikbaar van emissiearme wroetstallen.

Wroetstal

Het beschikbaar stellen van strooisel aan varkens wordt in het algemeen beschouwd als een belangrijke manier om het welzijn van de dieren te verbeteren. Een aantal jaren geleden is het zogenaamde 'Canadian bedding system’ geïntroduceerd in Nederland. In dit systeem wordt veel strooisel, meestal zaagsel of houtkrullen (ca. 15-20 cm), gebruikt waarin de varkens kunnen liggen en wroeten. De hokken hebben een oppervlakte van 1,0 m2 per dier met veel dichte vloer. Een mix van vaste mest, urine en zaagsel wordt dagelijks uit de stal verwijderd naar een composteerruimte. Het zaagsel zorgt voor een ligbed voor de varkens en ze hebben tevens de mogelijkheid om te wroeten in het strooiselbed. Het systeem is daarom erkend als een welzijnsvriendelijk systeem en door de Dierenbescherming gewaardeerd met één Ster. Tegenwoordig wordt de Canadese strooiselstal ook aangeduid als 'wroetstal'.

Dierenwelzijn en milieu

Metingen in een aantal wroetstallen heeft aangetoond dat de ammoniakemissie niet voldoet aan de grenswaarde die voor alle varkensstallen per 1 januari 2013 geldt. Het Ministerie van Economische Zaken heeft aan Wageningen UR Livestock Research gevraagd om aan te geven hoe de ammoniakemissie in wroetstallen kan worden beperkt. Tijdens de studie bleek dat er een grote betrokkenheid is vanuit de varkenshouderij om het ‘wroetstal’ concept verder te ontwikkelen naar een emissiearm systeem. In een samenwerking tussen varkenshouders, onderzoekers en voorlichters is een viertal ontwerpen ontwikkeld van potentieel ammoniak-emissiearme wroetstallen. De belangrijkste factoren die de uitstoot van ammoniak uit wroetstallen kunnen verminderen zijn het verkleinen van het met mest en urine bevuilde oppervlak en het snel en gescheiden afvoeren van mest en urine. De emissiearme ontwerpen moeten de komende tijd nog wel in de praktijk worden getoetst op functioneren en op het uiteindelijke effect op de ammoniakemissie.

Sectorplan varkens

Het concept van emissiearme wroetstallen voor vleesvarkens sluit goed aan bij de toekomstvisie van de varkenssector. Eind vorig jaar hebben LTO Nederland samen met NVV, NAJK, COV, Nevedi, Rabobank en ABN Amro een plan opgesteld voor de varkenshouderij, onder de naam 'Recept voor duurzaam varkensvlees'. Met het plan wil de sector benadrukken dat de varkenshouderij al veel resultaten heeft geboekt op het pad van duurzaamheid. De varkenssector pleit voor dezelfde mogelijkheden als de melkveehouderij om zonder dierrechten verder te kunnen. Het plan is hiertoe uitgebreid met milieugaranties. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Staatssecretaris Sharon Dijksma dat ze positief is over de toekomstplannen van de sector. Ze roept de varkensketen op om de toekomstvisie uit te werken tot een breed gedragen uitvoerings- en innovatieagenda.


(Bron foto: Stichting MBV)