Nieuws

Visie varkensvleessector: al het vlees duurzaam

Na intensieve en uitgebreide discussies over de toekomst van de varkensvleesketen presenteert de sector haar ‘Recept voor duurzaam varkensvlees’. In dit visiedocument is te lezen wat zij wil bereiken vóór 2020, waaronder wereldwijd toonaangevend zijn in duurzaamheid.

Met dit streven gaat de sector de uitdaging aan om al het varkensvlees duurzaam te produceren; een aanbeveling van de Commissie-Van Doorn (Verbond van Den Bosch). De sector wordt in deze vertegenwoordigd door LTO, NVV (Nederlandse Vakbond Varkenshouders) en COV (Centrale Organisatie voor de Vleessector).

Maatschappij, samenwerken, marge

Behalve dat de sector vóór 2020 toonaangevend wil zijn op het vlak van duurzaamheid, wil de varkensvleessector een substantiële bijdrage leveren aan de welvaart in Nederland. Met daaraan de toevoeging: ‘op een manier die maatschappelijk wordt gewaardeerd’. Een derde speerpunt is ‘Samenwerken binnen de keten, volgens renderende verdienmodellen waarbinnen de marge eerlijk wordt verdeeld’.

Voorgaande moet worden uitgewerkt binnen het spanningsveld waarin de sector zich bevindt. In het document schrijven de partijen hierover: ‘De varkensvleesketen staat voor grote uitdagingen. Aan de ene kant is er wereldwijd een groeiende vraag naar voedsel. [...] Aan de andere kant heeft de (intensieve) veehouderij in Nederland te maken met maatschappelijke issues [...]’.

Doorbraak nodig voor dierenwelzijn

Betreffende die issues, waaronder dierenwelzijn, wordt de Commissie-Van Doorn geciteerd. Om de ambities waar te kunnen maken is er een omslag nodig, of ‘sterker geformuleerd, een doorbraak’. Dat houdt onder meer in: geen ingrepen meer nodig aan het dier (behalve oornummers voor identificatie) en stallen waar de dieren soorteigen gedrag kunnen vertonen.

Transparantie en ‘duurzaamheids-marges’

Andere concrete maatregelen die beschreven worden, zijn bijvoorbeeld dat het voor consumenten duidelijker moet worden als er sprake is van toegevoegde waarde (bijvoorbeeld door labels op vlees[producten]) en het gebruiken van uitsluitend duurzame stalsystemen en duurzame grondstoffen voor het voer.

Verder wordt gewerkt aan nieuwe waardemodellen en marktstrategieën, uitgaande van het ‘fair trade’-principe voor alle schakels in de keten. ‘Deze waardemodellen borgen dat elke schakel een marge maakt die de ruimte geeft voor duurzame investeringen naast het verwerven van een inkomen’, is te lezen in het visiedocument.

Versnellen en achterban

Zaken die in de visie verder worden uitgewerkt zijn onder meer: verantwoord gebruik diergeneesmiddelen, ketenkwaliteitssysteem, communicatie met (lokale) omgeving, bedrijfsontwikkeling en experimenteerruimte, sluiten kringlopen en het gebruik van voedselresten, energieneutrale varkenshouderij, duurzame energie en mineralen.

Het document sluit af met de opmerking dat voornoemde partijen ‘een versnelde ontwikkeling van duurzame varkensvleesproductie het beste recept voor de toekomst vinden’. De ambities/doelstellingen worden hiertoe in een kennis- en innovatieagenda gegoten en er wordt zoveel mogelijk het gesprek met de achterban gezocht.

VarkensNET hebben zij alvast mee. In een nieuwsbericht over de visie van de sector laat dit kennisplatform weten: 'VarkensNET ondersteunt deze visie door het organiseren van verschillende activiteiten, zoals de Wroeten met VarkensNET “Vitale varkens” als ook de samenwerking met ketenpartners binnen het Partnership Sterksel'.


(Bron foto: Thinkstock)