Nieuws

Vissenbos voor betere visstand

Door een vissenbos aan te leggen, twee palenrijen in het water met daar tussenin wilgentakken, bied je schuilgelegenheid voor vissen. Een vissenbos kan helpen de afname in de visstand te beperken.

Het gaat niet goed met de visstand in veel wateren in Nederland. De visstand neemt af. Door afname van nutriënten in het water, is er minder visvoedsel beschikbaar. Daarnaast hebben vissen weinig schuilmogelijkheden. Aalscholvers - die veel vis eten - dragen bij aan de afname van de visstand. Zou je schuilgelegenheid bieden, dan kan de visstand zich herstellen is het idee. Vakblad Visionair laat in het artikel 'Vissenbos brengt leven' zien hoe je vissen kunt helpen.

Wilgentakken

Een vissenbos, zoals in het artikel is beschreven, bestaat uit twee palenrijen in het water met een onderlinge afstand van een meter. Je plaatst die palenrijen in water van 1 tot 2 meter diepte. De ruimte tussen de palen kun je opvullen met takken. Wilgentakken zijn daar heel geschikt voor, die kunnen uitlopen zodat je ook broedgelegenheid biedt voor vogels als meerkoeten en futen.

Resultaten

In 2015 en 2016 zijn in Nederland in opdracht van hengelsportverenigingen op verschillende locaties vissenbossen aangelegd. De eerste resultaten van die vissenbossen lijken bemoedigend, schrijft het vakblad. Met name in de wintermaanden zijn er grote hoeveelheden kleine vis van soorten als blankvoorn, ruisvoorn en baars in de vissenbossen aanwezig. Maar het is nog te vroeg voor harde uitspraken over het effect.

Kaderrichtlijn water

Wil je een vissenbos aanleggen, dan heb je wel een vergunning nodig van de waterbeheerder. Meestal zullen ze meewerken omdat vissenbossen een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de doelstellingen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). De vissen nemen in die richtlijn een prominente plaats in. Waterbeheerders proberen de visstand te bevorderen door de aanleg van natuurvriendelijke oevers en vismigratievoorzieningen. Vissenbossen kunnen een goede aanvulling zijn op die voorzieningen.

(Bron foto: Jan Nijman)