Nieuws

Vleesveesector langs de duurzaamheidsmeetlat

In vergelijking met de de gangbare varkenshouderij en vleespluimveehouderij, scoort de vleesveehouderij (opfok-/vleesstieren en zoogkoeien) beter op het vlak van dierenwelzijn en –gezondheid.

Dit blijkt uit onderzoek, uitgevoerd op verzoek van het Productschap Vee & Vlees, door Wageningen UR (WUR) Livestock Research. In de studie is de sector beoordeeld op de 15 thema’s van de Uitvoeringsagenda Duurzame Vleesveehouderij (UDV).

Dierenwelzijn en gezondheid

In vakblad Veeteeltvlees -Geen bulk, maar niche- worden de bevindingen uit het onderzoeksrapport behandeld. In een overzicht is met plussen, minnen en nullen aangegeven hoe de vleespluimveehouderij dan wel de varkenshouderij scoren ten opzichte van de vleesveehouderij. Vooral op de punten dierenwelzijn, diergezondheid, gezondheid (fijnstofemissie, geuroverlast, zoönoses/voedselveiligheid) en mineralen vallen de goede scores op van de vleesveehouderij. 'De vleesveesector mag best meer de aandacht vestigen op het goede dierwelzijn en de goede gezondheid. Dat is te weinig bekend', aldus onderzoeker Bram Bos in het vakblad.

Lagere/vergelijkbare scores

Op andere thema’s scoort de sector lager dan de sectoren waarmee is vergeleken. Te weten: fossiele energie, watervoorraad (in vergelijking met varkens: vergelijkbaar), rentabiliteit, soortenrijkdom lokaal, soortenrijkdom wereldwijd en klimaat. Op de twee laatstgenoemde thema’s scoren zowel de vleespluimveehouderij als de varkenshouderij een stuk beter. Op het thema arbeidsomstandigheden scoren alle sectoren hetzelfde. Het thema kennis, leervermogen en innovatie is evenals bodemkwaliteit en lokale verbinding niet onderzocht.

Vergeleken met buitenland

Het onderzoek ging ook over grenzen: in vergelijking met de vleesveehouderij in een concurrerend land als Ierland, concludeert Veeteeltvlees, is de duurzaamheid behoorlijk vergelijkbaar. Bos: 'Wij hebben meer geïnvesteerd in houderijsystemen, terwijl de Ieren wat langer weidegang geven'. Veeteeltvlees vervolgt: 'Ten opzichte van Brazilië scoort de Nederlandse vleesveehouderij beter, onder andere op het onderdeel ecologische impact' (mede door [indirecte] bijdrage aan ontbossing en degradatie weidegronden).

Ook de vergelijking met Brazilië en Ierland is in het vakblad opgenomen in een overzicht. Voor alle onderzoeksresultaten, zie het rapport De relatieve duurzaamheid van de Nederlandse roodvleessector: een kwalitatieve vergelijking.


(Bron foto: Pixabay)