Nieuws

Voortgangsrapportage Welzijn van de Sectorraad Paarden

De Sectorraad Paarden heeft begin februari de Voortgangsrapportage Welzijn aangeboden aan minister Verburg van LNV. Het rapport geeft een helder overzicht van wat er in de sector in 2009 aan voortgang is geboekt op het gebied van paardenwelzijn.

Plan van Aanpak

Het Plan van Aanpak Welzijn voor de Paardenhouderij is in 2009 aangeboden aan de minister van LNV. Per 1 augustus 2009 is aan LNV een Uitvoeringsagenda aangeboden, waarin concrete welzijns streefdoelen en uitvoeringstrajecten zijn opgenomen. Deze agenda dient als basis om binnen de sector de voortgang van het Plan van Aanpak Welzijn te monitoren en om LNV te informeren over de ontwikkelingen op het gebied van Welzijn en Gezondheid. Jaarlijks wordt een voortgangsrapportage aan LNV verstrekt, die LNV desgewenst ook aan de Tweede Kamer ter beschikking kan stellen.

Op dit moment ligt de uitvoering van het Plan van Aanpak Dierenwelzijn in de paardenhouderij goed op schema. Dit concludeert de Sectorraad Paarden (SRP) in de aangeboden voortgangsrapportage. Toch zijn op vrijwel alle onderdelen van het dierenwelzijnsbeleid nog belangrijke stappen te nemen. “Actieve stimulering blijft onontbeerlijk om het tempo vast te houden” stelt SRP-voorzitter Johan Lokhorst. “Naarmate de welzijnseisen scherper worden geformuleerd, wordt ook duidelijk dat bevordering van het paardenwelzijn reële investeringen vergt. Dat geldt voor concrete verbeteringen van bijvoorbeeld stalruimten en afrasteringen, maar ook voor de inspanningen die door de sectororganisaties worden geleverd.

Voortgang

In de voortgangsrapportage komen alle onderwerpen uit het eerdere Plan van Aanpak en de daarop gebaseerde Uitvoeringsagenda terug. Voor een aantal concrete kwesties (zoals bijv. het niet toepassen van prikkeldraad of het uitbannen van couperen) is het standpunt van de sector al voldoende duidelijk. Ten aanzien van deze onderwerpen wordt samen met LNV gezocht naar een tijdspad om de doelen te bereiken. Voor veel andere onderwerpen (zoals exacte parameters voor een welzijnsmonitor of richtlijnen voor boxafmetingen) is nader onderzoek of overleg noodzakelijk. De SRP kan ten aanzien van deze aandachtspunten daarom nog niet verder gaan dan het formuleren van algemene adviezen.

De organisaties binnen de paardenhouderij participeren actief in de bevordering van het paardenwelzijn. Zo hebben inmiddels zo'n kleine 20 stamboeken welzijnsparagrafen in hun regels opgenomen. Ook de hippische sport is volop in beweging en doende hun regelgeving ten aanzien van paardenwelzijn aan te passen aan de huidige inzichten.


(Bron foto: SRP)