Nieuws

Vos draagt bij aan diervriendelijker ganzenbeheer

De Dierenbescherming vindt het ganzenbeheersplan van de 'Ganzen-7' waarin afschot van dieren gedurende de zomer een belangrijke rol speelt, ongewenst uit oogpunt van dierenwelzijn. De organisatie stelt een alternatieve aanpak voor die effectiever en diervriendelijker zou zijn.

Voorstel ganzenbeleid

In een gezamenlijk persbericht kondigden begin mei acht organisaties het adviesrapport ‘Nederland Ganzenland’ aan. Het advies van de organisaties moet er toe leiden dat de populatie ganzen in Nederland afneemt en de schade aan vooral de landbouw vermindert. De belangrijkste voorgestelde maatregelen zijn:

  • De stand van grauwe ganzen in de zomer in 5 jaar terugbrengen naar het niveau van 2005 (populatie van 100.000 vogels).
  • Er wordt bij de start van het nieuwe beleid een rustperiode in acht genomen tussen 1 november en 1 maart waarin niet op ganzen wordt geschoten. Het huidig afschot in de winterperiode ter bescherming van kwetsbare gewassen wordt in 5 jaar afgebouwd. Daardoor worden er ca 100.000 overwinteraars minder geschoten dan nu.
  • Ingrijpen in de broedtijd zoals dat nu gebeurt met bijvoorbeeld eieren schudden, wordt in 5 jaar afgebouwd. Terugbrengen van het aantal zomerganzen maakt ingrijpen in de broedtijd overbodig.
  • Exoten (niet inheemse) en soepganzen (verwilderde boerenganzen en hybriden) worden niet langer beschermd vanwege schade en om ruimte voor inheemse soorten te behouden.
  • Binnen deze landelijke afspraken wil de Ganzen-8 ruimte maken voor regionaal maatwerk.

De bij het advies betrokken organisaties presenteerden zich als de ‘Ganzen 8’. Hieraan namen de volgende organisaties deel: De12Landschappen, de Federatie Particulier Grondbezit, de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging, de Landbouw- en Tuinbouworganisatie Nederland, Natuurmonumenten, Stichting Agrarisch en Particulier Natuur- en Landschapsbeheer Nederland, Staatsbosbeheer en Vogelbescherming Nederland. De achterban van de de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging bleek het plan niet te ondersteunen waardoor er nu een ‘Ganzen 7’over is.

Dierenbeschermingsorganisaties verwerpen plan

Dierenbeschermingsorganisaties hebben de plannen verworpen. De Dierenbescherming bepleit een alternatieve, veel diervriendelijkere aanpak. Onderdelen van dit plan zijn het inzetten van honden (border collies) en automatische verjaagsystemen om de ganzen te weren en het telen van voor ganzen onaantrekkelijke gewassen. Door het aanleggen van kuikenrasters zouden gebieden onaantrekkelijker worden voor ganzen om te broeden.

Stoppen jacht op vossen helpt ook

De Dierenbescherming vind ook dat stoppen met de jacht op vossen kan bijdragen aan een structurele oplossing. De aanwezigheid van vossen heeft grote invloed op het broedsucces van ganzen. De Dierenbescherming haalt daarbij de situatie in de Oostvaardersplassen aan waar kieviten succesvol broeden omdat de vossen daar een voorkeur hebben voor ganzen.


(Bron foto: Wageningen UR Livestock Research)

Links