Nieuws

Welzijnsregels Productschap overgenomen in nationale regelgeving

In verband met het opheffen van de product- en bedrijfschappen worden de door het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE) vastgestelde welzijnsregels overgenomen in nationale regelgeving. Het betreft regels voor het houden van vleeskuikenouderdieren, kalkoenen, konijnen en nertsen.

Welzijnsregels Productschap

Op Europees niveau gelden algemene regels voor de bescherming van landbouwhuisdieren. Voor verschillende diersoorten is specifieke Europese en nationale welzijnsregelgeving vastgesteld. Voor een aantal diersoorten niet. Omdat dit wel wenselijk is, heeft het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE) welzijnsregelgeving (verordeningen) opgesteld voor vleeskuikenouderdieren, kalkoenen, konijnen, en nertsen. Deze welzijnsregels worden overgenomen in regelgeving van het Ministerie van Economische Zaken in verband met de opheffing van de productschappen.

Overname welzijnsregels

Voor de overname van de welzijnsregels door de overheid is reeds een wettelijke basis aanwezig. In het Besluit houders van dieren worden regels geïntroduceerd voor een viertal diersoorten of -categorieën:

  • het houden van ouderdieren van vleeskuikens voor productie (registratie, huisvesting, voeding, controle);
  • het houden van vleeskalkoenen voor productie (registratie, bezettingsdichtheid, strooisel, stalklimaat, verlichting, vervoer, controle);
  • het houden van konijnen voor productie (registratie, uitval, huisvesting, dekleeftijd, verlichting, controle);
  • het houden van nertsen voor productie (registratie, controle, actieplan). Een deel van de welzijnsvoorschriften van het PPE wordt reeds rechtstreeks via de Wet verbod pelsdierhouderij geregeld. Om die reden worden ze hier niet opnieuw opgenomen. De overige regels van het productschap, die wel worden overgenomen, vormen aanvullingen op de welzijnsnormen die al gelden via de Wet verbod pelsdierhouderij.

De inwerkingtreding van het ontwerpbesluit is, tegelijk met het wetsvoorstel opheffing bedrijfslichamen, voorzien per 1 januari 2015.

Strengere norm

In beginsel zijn de PPE-voorschriften één op één overgenomen in het ontwerpbesluit. Een uitzondering hierop zijn de huisvestingsvoorschriften voor bepaalde konijnen. Op basis van het Plan van Aanpak 2010- 2016 van de konijnensector en op verzoek van het bedrijfsleven voorziet het ontwerpbesluit in een strengere norm voor de huisvesting van dekrijpe en drachtige voedsters per 23 april 2016. Een tweede uitzondering betreft de speenleeftijd van nertsen. Deze was in de betreffende PPE-verordening aangeduid met de datum 1 juli en is omgezet in de minimumleeftijd van 8 weken. Met deze wijziging wordt voldaan aan de minimale speenleeftijd van 8 weken die wordt voorgeschreven in de aanbeveling voor pelsdieren van de Raad van Europa.(Bron foto: Kennisonline)