Nieuws

Convenant dierwaardige veehouderij gestart

Samenvatting
  • Onderwerp
    Ontwikkeling naar een dierwaardige veehouderij
  • Interessant voor
    overheid, veehouders, marktpartijen, maatschappelijke organisaties
Meer informatie
Het kabinet wil de verdere ontwikkeling realiseren naar een dierwaardige veehouderij. Dat wil zeggen: een veehouderij waarin het welzijn en de gezondheid van dieren het uitgangspunt zijn.

De ontwikkeling naar dierwaardige veehouderij vindt plaats in de context van de transitie naar kringlooplandbouw. De doelstellingen op het gebied van dierenwelzijn en diergezondheid zijn hiervoor een randvoorwaarde, en maken integraal onderdeel uit van de verduurzaming van de landbouw. Om de beoogde ontwikkeling vorm te geven, neemt het kabinet het initiatief tot een convenant.

Convenant

De zes leidende principes die de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) formuleert in de zienswijze “Dierwaardige veehouderij” vormen het uitgangspunt voor het convenant. De RDA beschrijft een dierwaardige veehouderij in termen van een veehouderij waarin dieren een positieve staat van welzijn ervaren. De ontwikkeling naar dierwaardige veehouderij vraagt een gezamenlijke aanpak van betrokken partijen. Het convenant wordt getrokken door een kerngroep bestaande uit (in alfabetische volgorde): AVINED, Caring Farmers, CBL, de Dierenbescherming, de Duurzame Zuivelketen, LTO, NAJK, POV en het ministerie van LNV. Naast de kerngroep wordt een bredere groep aan partijen betrokken op deelthema’s en via consultaties. Dit kan bijvoorbeeld zijn als het gaat om de uitwerking van afspraken voor specifieke diersoorten, of als gesproken wordt over deelthema’s als verdienvermogen.

Kaders en proces

Minister Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft in een Kamerbrief kaders geformuleerd waarbinnen het convenant opgesteld kan worden. Binnen deze kaders bepalen de convenantpartners uit de kerngroep gezamenlijk de inhoudelijke agenda van het convenant. Het convenant zal als basis worden gebruikt voor wet- en regelgeving die deze kabinetsperiode wordt opgesteld om de ontwikkeling naar een dierwaardige veehouderij te verankeren. Deze wet- en regelgeving dient ook om het amendement op artikel 2.1 van de Wet dieren uit te werken dat in 2021 is aangenomen door het parlement. Deze uitwerking is nodig om het amendement naleefbaar en handhaafbaar te maken.

Planning

De eerste fase (t/m februari 2023) van het convenant staat in het teken van de omslag naar diergericht ontworpen houderijsystemen. ‘Houderijsystemen’ heeft betrekking op stallen, maar ook op de fysieke leefomgeving tijdens transport of in het slachthuis. Een houderijsysteem is diergericht ontworpen als de behoeftes van dieren als uitgangspunt zijn genomen. Wat deze behoeftes zijn, is op hoofdlijnen in beeld gebracht in een quickscan.

In de tweede fase (maart t/m juni 2023) van het convenant komen thema’s aan bod als het terugdringen van ziektes en aandoeningen, en het houden van dierrassen die geen kenmerken hebben die schadelijk zijn voor hun gezondheid of welzijn. Ook de inzet van onderzoek en innovatie komt in de tweede fase aan bod.

Introfoto: Leghennen in uitloop (©WUR)

Publicaties

(6)
Kamerbrief Aanpak dierwaardige veehouderij en vervolgstappen amendement artikel 2.1 Wet dieren, Rijksoverheid 2022 Houden Van Vee, samen kom je verder. Advies over de stappen naar een convenant Dierwaardige Veehouderij, 2022 Beslisnota Kamerbrief Aanpak dierwaardige veehouderij en vervolgstappen amendement Wet dieren, beleidsnota, Rijksoverheid, 2022 Juridische analyse op hoofdlijnen amendement huisvesting Wet dieren, Kamerstuk, Rijksoverheid Quickscan informatieset Convenant Dierwaardige Veehouderij, Universiteit Utrecht, 2022 Dierwaardige veehouderij, Raad voor Dierenaangelegenheden, 2021